top of page

Máté Evangéliuma Bevezető - 2. Rész


Múlt héten arról beszéltem, hogy a Máté evangéliumának elején szereplő nemzetségtáblázat hogyan mutat vissza a történelembe, igazolva, hogy

(1.) a názáreti Jézus Ábrahám utóda, akiben beteljesül az ígéret, hogy “általa nyer áldást a föld minden nemzetsége” (1Mózes 12:3), és hogy

(2.) a názáreti Jézus Dávid király azon utóda, akire azt az ígéretet adta Isten, hogy örökké uralkodni fog és királysága örökké állni fog (2 Sámuel 7:12-16)

Ezzel Máté összekapcsolja Jézus Krisztust az ószövetséggel, a világ történetének első részeivel és a rá mutató próféciákkal és ígéretekkel bizonyítja és előre megmutatja, hogy a „most következő könyv fogja bemutatni és elmesélni a megígért Szabadító (Messiás) földre jövetelének, Királysága megalapításának és a Világot helyreállító missziójának történetét.

A megígért Király érkezésének bejelentése azonban itt még nem ér véget, hiszen a következő szakaszban Máté újabb bizonyítékkal erősíti meg a tényt, hogy a názáreti Jézus a világ előre megígért Szabadítója.

Olvassuk tovább Máté első fejezetét a 18. verstől: 18Jézus Krisztus születése pedig így történt: Mikor anyja, Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. 19Férje, József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja.

(Mivel Mária házasságon kívüli teherbe esése paráznaságra utalt volna, amiért meg kellett volna kövezniük őt a zsidóknak)

20Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. 21Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. 22Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: 23„Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd” – ami azt jelenti: Velünk az Isten. 24József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, és feleségül vette őt, 25de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.

Tehát, mit olvasunk a 22. versben? Újabb beteljesedett prófécia: újabb bizonyíték arra, hogy a megszületett Jézus a megígért Szabadító, „mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből.”

Hogyan szólt pontosan a prófécia?

„Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd”

Ki prófétálta meg ezt és mikor? Ézsaiás próféta, kb. 700 évvel Jézus születése előtt.

Ézsaiás könyvében pontosan ezt olvassuk:

„Ezért maga az ÚR fog jelet adni nektek: Íme, egy szűz nő, aki most várandós, fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezi majd el.” (Ézsaiás 7:14)

Rövid megjegyzés: azért fontos a részlet, hogy szűz nőtől születik a Szabadító, mivel a Biblia tanítása szerint a bűnös természetet az apánkon keresztül örököljük (Róma 5:12 „Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett.”), ezért Jézus nem születhetett férfitól. Viszont embertől kellett szülessen, mivel csak emberként vállalhatta a büntetést helyettünk, hogy kiváltson a halálból. Ezért született Máriától, de fogantatott a Szentlélektől, s így lett Isten-emberré, aki nem örökölte a bűnös természetet.

Lukács 1:34-35 ír erről: „Mária megkérdezte az angyalt: Hogyan lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki: A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának.”

És az 1 Tim 3:16: „aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a népek között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben.”

Tehát, Ézsaiás 700 évvel Jézus születése előtt megprófétálta, hogy a világ Szabadítója, a Messiás, egy szűz nőtől fog emberként megszületni, a Szentlélek által. Viszont a próféciának van még egy nagyon fontos részlete: „Ezért maga az ÚR fog jelet adni nektek: Íme, egy szűz nő, aki most várandós, fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezi majd el.” (Ézsaiás 7:14)

– ami azt jelenti: Velünk az Isten.

Máté elsősorban idáig azt bizonyította több ízben, hogy a názáreti Jézus a megígért Szabadító, aki hús-vér emberként születik meg, Ábrahám, Dávid és Mária utódjaként. Most pedig arra helyezi a hangsúlyt, hogy Jézus amellett, hogy teljesen ember, teljesen Isten is.

Láttuk ezt már abból, hogy a Szentlélektől születik, de most látjuk ezt a nevében is - Immánuel - ami azt jelenti: Velünk az Isten. Azaz, Jézus Krisztusban,

1. Isten újra a földre jött. - Isten kb. 4000 év után újra eljött a földre, emberként, az emberek közé. Tudjuk jól a Biblia első oldalairól, hogy az ember lázadása miatt megszakadt Isten és ember kapcsolata. Ezért nem láthatjuk Őt. Isten utánunk jön, emberként…

2. Isten szabadítani jött. - lejött a földre, hogy megszabadítsa az embert a halál és bűn átka alól. Hogy helyreállítsa azt, ami elveszett. Királyság, igazság, bőség, boldogság, örökélet…

3. Isten szeretni jött - hogy felfoghatatlan, káprázatos, mély, dicsőséges szeretettel hódítsa vissza az ember szívét - Isten lejött a földre, hogy megmutassa az embernek mennyire szereti Őt. Az ember visszafogadása Isten közösségébe, családjába.

TÉMAKÖRÖK

Legutóbbi bejegyzések
bottom of page